Regulamin, deklaracja dostępności

Muzeum w Jaworzu

Muzeum i procedury obowiązujące w okresie zagrożenie epidemicznego COViD-19

W związku z otwarciem instytucji kultury w stanie epidemii COVID-19, Muzeum fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu informuje, że od 16 czerwca 2020 r. do odwołania będą otwarte dla zwiedzających z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa, określonych w niniejszym aneksie.

 1. Muzeum czynne jest dla zwiedzających od soboty do niedzieli w godzinach 13:00-18:00 oraz od poniedziałku do środy w godzinach 9:00-15:00 z 15- minutową przerwą na dezynfekcję. Termin przerwy będzie określany każdorazowo w zależności od frekwencji.
 2. Przy kasie może przebywać jedna osoba. Po obsłużeniu każdego klienta kasa będzie dezynfekowana.
 3. Rekomendujemy dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 4. Na sali wystawowej może przebywać jednocześnie do 15 osób.
 5. Zostają zawieszone do odwołania wizyty grup zorganizowanych (liczących powyżej 10 osób) oraz zajęcia edukacyjne, koncerty, warsztaty, wykłady i inne formy działalności dedykowane liczniejszemu gronu odbiorców.
 6. Przed wejściem na teren Muzeum zwiedzający zobowiązany jest do założenia maseczki zakrywającej usta i nos. Po wejściu do Muzeum proszony jest o przemycie rąk płynem dezynfekującym i założenie rękawiczek jednorazowych.
 7. Podczas przebywania na terenie Muzeum zwiedzający winni zachować między sobą 1,5-metrowy dystans. Zalecenie to nie dotyczy rodziców z dziećmi, członków rodzin, osób wspólnie mieszkających oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających pracownicy Muzeum regulują ruch na salach wystawowych.
 9. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie.
 10. Goście oczekują na zwiedzanie w holu Muzeum lub na zewnątrz budynku. W holu może przebywać jednocześnie do czterech osób, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 11. W toalecie zostanie zaostrzony reżim sanitarny. W toalecie może przebywać jedna osoba. Zalecenie to nie dotyczy rodziców z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 12. Zwiedzający powinni podporządkować się instrukcjom pracowników Muzeum oraz ochrony. Mają także obowiązek stosowania się do przepisów stale obowiązujących w placówkach muzealnych, mających na celu właściwą ochronę muzealiów oraz zapewnienie bezpiecznego i wygodnego zwiedzania ekspozycji, zapisanych w Regulaminie Zwiedzania Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
 13. Jeżeli stwierdzone zostanie złamanie zasad niniejszego regulaminu, Muzeum zastrzega sobie prawo do:
  – wprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiektach Muzeum;
  – natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług; z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot kosztu zakupu biletów.
 14. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację przez zwiedzającego niniejszego regulaminu.
 15. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, lecz pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 16. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrekcja Muzeum wdroży procedury ustalone przez Ministerstwo Zdrowia. Pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu lub – w przypadku, gdy jest to niemożliwe – będzie oczekiwał na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, odizolowany od innych osób. Natychmiast wstrzymane zostanie przyjmowanie zwiedzających. Muzeum zawiadomi powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i będzie stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Na obszarze, na którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzone zostanie rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.). Zostanie też ustalona lista osób (współpracowników i gości), które mogły mieć kontakt z potencjalnym chorym.
 17. Jeśli u pracownika dopiero przybyłego na miejsce pracy albo u osoby zamierzającej zwiedzać ekspozycje lub z innego powodu odwiedzić muzeum stwierdzi się występowanie wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie będą oni wpuszczeni na teren muzeum. Osoba taka zostanie poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego, gdzie powinna udać się transportem własnym lub sanitarnym. W takim przypadku wszczęte będą procedury jak w punkcie 16: powiadomiona zostanie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, wyznaczone i poddane sprzątaniu oraz dezynfekcji miejsca, w których przebywała dana osoba oraz ustalona, w miarę możliwości, lista osób, z którymi się zetknęła.
 18. We wszystkich działaniach dyrekcja Muzeum opiera się na wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Stan przygotowania Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu do wdrożenia ustaw dotyczących zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej.

 1. Osoba odpowiedzialna: Bartosz Czader
 • Deklaracja dostępności:

Wstęp deklaracji

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeum.jaworze.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu

ul. Wapienicka 120

43-384 Jaworze

Strona www: muzeum.jaworze.pl

tel. : 888 833 016

Data publikacji strony internetowej:  19.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  19.09.2020

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nowa strona zawiera treści (artykuły, fotografie) skopiowane ze starej strony internetowej Muzeum, w której brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. Stare artykuły zostaną uzupełnione, a nowe będą dodawane na bieżąco;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
 •  publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 14.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dotyczy to również powiększania czcionki ułatwiającej czytanie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Dane teleadresowe jednostki:

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej

ul. Wapienicka 120

43-384 Jaworze

tel. : 888 833 016

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bartosz Czader, adres poczty elektronicznej: bartoszczader@gmail.com  Można się również kontaktować dzwoniąc na numer telefonu: 888 833 016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności oraz zgłaszać uwagi dotyczące dostępu cyfrowego do strony.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.  

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia                z żądaniem.

 Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu


Adres: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej

 43-384 Jaworze,

 ul. Wapienicka 120
E-mail: info@muzeum.jaworze.pl
Telefon: 888 833 016

Dostępność architektoniczna:

1. Budynek jest parterowy, stąd nie ma potrzeby podjazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Drzwi główne otwierane są za pomocą klucza.

2. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Na terenie szkoły sąsiadującej z budynkiem Muzeum znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych .

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego oraz tłumacza pisma Brailla na miejscu lub online, po uprzednim umówieniu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.