Regulamin, deklaracja dostępności

Muzeum w Jaworzu

Stan przygotowania Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu do wdrożenia ustaw dotyczących zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej.

  1. Osoba odpowiedzialna: Bartosz Czader
  • Deklaracja dostępności:

Wstęp deklaracji

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeum.jaworze.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu

ul. Wapienicka 120

43-384 Jaworze

Strona www: muzeum.jaworze.pl

tel. : 888 833 016

Data publikacji strony internetowej:  19.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  19.09.2020

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Nowa strona zawiera treści (artykuły, fotografie) skopiowane ze starej strony internetowej Muzeum, w której brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. Stare artykuły zostaną uzupełnione, a nowe będą dodawane na bieżąco;
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
  •  publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 14.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dotyczy to również powiększania czcionki ułatwiającej czytanie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Dane teleadresowe jednostki:

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej

ul. Wapienicka 120

43-384 Jaworze

tel. : 888 833 016

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bartosz Czader, adres poczty elektronicznej: bartoszczader@gmail.com  Można się również kontaktować dzwoniąc na numer telefonu: 888 833 016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności oraz zgłaszać uwagi dotyczące dostępu cyfrowego do strony.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.  

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia                z żądaniem.

 Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu


Adres: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej

 43-384 Jaworze,

 ul. Wapienicka 120
E-mail: info@muzeum.jaworze.pl
Telefon: 888 833 016

Dostępność architektoniczna:

1. Budynek jest parterowy, stąd nie ma potrzeby podjazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Drzwi główne otwierane są za pomocą klucza.

2. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Na terenie szkoły sąsiadującej z budynkiem Muzeum znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych .

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego oraz tłumacza pisma Brailla na miejscu lub online, po uprzednim umówieniu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.