Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu

Muzeum w Jaworzu

Inicjatorami powstania Stowarzyszenia byli: Andrzej Stąsiek, Jerzy Ryrych, Fryderyk Tomala, Lucjan Boroś, Wojciech Sabo, Dorota Błaszczak i Lidia Wizner. 

Członkowie Stowarzyszenia za motto swojej działalności przyjęli słowa naszego narodowego wieszcza, Adama Mickiewicza:

„Choćby po swoim największym dziele
Zawsze o sobie sądź mało.
Nie myśl, że kiedyś zrobiłeś wiele
Lecz co ci zrobić zostało.”

Wszystkich tych, którym zależy na promocji i dalszym rozwoju naszego muzeum zapraszamy do współpracy w naszym Stowarzyszeniu.

Pliki do pobrania znajdują się poniżej

https://drive.google.com/drive/folders/1a-2anqL_y3-zrQgt4AYAc_fuzWkFxQJw?usp=sharing

KONKURS!

             Konkurs ekologiczny „DRZEWA UMIERAJĄ STOJĄC”

W ostatnich kilkunastu a nawet kilkudziesięciu latach drzewa i krzewy dotykane są coraz to nowymi chorobami, które powodują ich masowe obumieranie.
W konkursie chcemy pokazać naszym mieszkańcom starszym i tym młodszym czyli uczniom naszych szkół, że jeżeli nie będziemy chronić, leczyć
i przeciwdziałać tym chorobom i pasożytom niszczącym nasze drzewa to w ciągu następnych kilku, kilkudziesięciu lat jedynymi drzewami pozostaną cmentarne tuje tak licznie otaczające wiele posiadłości w naszej zdrojowej miejscowości.

Konkurs o tym samym tytule, który odbył się w 2019 obejmował tylko uczniów naszych szkół i polegał na wykonaniu prac plastycznych lub prezentacji multimedialnych.

 Przedstawiamy uczestnikom konkursu 24 zdjęcia drzew (8 rodzajów) i krzewów (1 gatunek) rosnących w naszej gminie. Dla ułatwienia podam, że obszar obejmuje od zachodu ulice Wrzosową, Słoneczną, Turystyczną, Zaciszną, Stokrotek, Centrum Jaworza, Park Zdrojowy , Koralową i Cieszyńską.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, zwane dalej Organizatorem.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
 4. Udział w konkursie mogą brać wszyscy chętni nie tylko mieszkańcy Jaworza niezależnie od wieku. Uczestnicy rozwiązania przesyłać będą na adres info@muzeum.jaworze.pl, w temacie należy wpisać „konkurs” i nazwę szkoły (np. „SP 1”), jeśli uczestnik jest uczniem jaworzańskiej placówki szkolnej, lub „Jaworzanin” w przypadku gdy uczestnikiem jest dorosły mieszkaniec Jaworza.
 5. Zdjęcia są ponumerowane numerami od 1-24. Należy na podstawie zdjęcia określić gatunek drzewa/krzewu, chorobę lub pasożyta i położenie, np.: „lipa drobnolistna/osłabienia jemiołą/centrum Jaworza, obok Sanatorium”.
 6. Prawidłowe odpowiedzi będą punktowane – maksymalnie po 3punkty za każde zdjęcie, liczy się również czas złożenia rozwiązania zagadek co będzie miało znaczenie w przypadku równej ilości punktów.
 7. Odpowiedzi należy nadsyłać drogą mailową do 21 kwietnia 2021 r.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019, poz. 847 z późn. zm.).
 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
 11. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, ul. Wapienicka 120, 43-384 Jaworze, reprezentowane przez Dyrektora.
 12. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@muzeum.jaworze.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora.
 13. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu stronie internetowej Muzeum Fauny i Flory Morskiej oraz Śródlądowej w Jaworzu czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej Muzeum Fauny i Flory Morskiej oraz Śródlądowej w Jaworzu, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną przez Organizatora działalnością edukacyjno – informacyjną.
 15. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 16. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 17. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych .
 18. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany.
 19. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt:

E-mail- spmwjaworzu@gmail.com

Adres do korespondencji:

43-384 Jaworze
ul. Wapienicka 120


Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia można uzyskać u pracowników Muzeum w godzinach otwarcia placówki.